Red Dot & Black hoạt động trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo và cung cấp sản phẩm thuần tự nhiên.